ZOS

Zariadenie opatrovateľskej služby

 Druh a forma sociálnej služby

Druh: zariadenie opatrovateľskej služby 36 zákona č.448/2008

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Forma: pobytová sociálna služba

Počet lôžok: 6