DS

Denný stacionár

Druh a forma sociálnej služby

Druh: denný stacionár, §40 zákona č.448/2008

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Forma: ambulantná sociálna služba

Kapacita: Od 1.1.2018 12 miest.

Ukončenie činnosti od 1.4.2018